به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری ، جلسه ای به منظور هم فکری و هم اندیشی جهت اهداف آموزشی و پژوهشی و تعامل فی مابین به ویژه در خصوص ایجاد سامانه اقبال شناسی با حضور کنسول جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد، ریاست موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تعدادی از همکاران موسسه…